احکام نیت روزه بر اساس نظر آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی
حزب الله : احکام نیت روزه بر اساس فتاوای آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی را بخوانید.
پنجشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۲۶
کد مطلب : 168802
احکام نیت روزه بر اساس نظر آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی
به گزارش شبکه خبری تحلیلی حزب الله ،از مهم‌ترین احکام مربوط به ماه مبارک رمضان که قبولی روزه این ماه در گروی انجام آن است، نیت روزه است. در ادامه، احکام نیت روزه بر اساس فتاوای آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی را بخوانید.

 
مسئله شماره:۱۵۵۰

 
لازم نیست انسان نیت روزه را از قلب خود بگذراند یا مثلا بگوید فردا راروزه می‌گیرم بلکه همین قدر که بنا داشته باشد، برای انجام فرمان خداوند... برای انجام فرمان خداوند عالم از اذان صبح تامغرب کاری که روزه را باطل می‌کند انجام ندهد، کافی است و برای آن که یقین کندتمام این مدت را روزه بوده، باید مقداری پیش از اذان صبح و مقداری هم بعد ازمغرب از انجام کاری که روزه را باطل می‌کند خودداری کند.

 
مسئله شماره:۱۵۵۱

 
انسان می‌تواند در هر شب از ماه رمضان برا روزه فردای آن نیت کند بهتر است که شب اول ما هم نیت روزه همه ماه را بنماید.

 
مسئله شماره:۱۵۵۲

 
از اول شب ماه رمضان تا اذان صبح، هر وقت نیت روزه فردا را بکنداشکال ندارد.

 
مسئله شماره:۱۵۵۳

 
وقت نیت روزه مستحبی از اول شب است تا موقعی که به اندازه نیت کردن به مغرب وقت مانده باشد، که اگر تا این وقت کاری که روزه را باطل می‌کندانجام نداده باشد و نیت روزه مستحبی کند، روزه او صحیح است.

 
مسئله شماره:۱۵۵۴

 
اگر در ماه رمضان نیت را فراموش کند، چنانچه تا قبل از اذان ظهریادش بیاید و فورا نیت کند، و کاری که روزه را باطل می‌کند، انجام نداده باشدروزه اش صحیح است، اما اگر بعد از ظهر نیت کند، صحیح نیست. کسی که پیش از اذان صبح بدون نیت روزه خوابیده است، اگر پیش از ظهر بیدار شود و نیت کند، روزه او صحیح است چه روزه او واجب باشد چه مستحب، و اگر بعد از ظهر بیدار شود، نمی‌تواند نیت روزه واجب نماید.

 
مسئله شماره:۱۵۵۵

 
اگر بخواهد غیر روزه رمضان، روزه دیگری بگیرد باید آن را معین نماید، مثلا نیت کند که روزه قضا یا روزه نذر می‌گیرم، ولی در ماه رمضان لازم نیست نیت کند که روزه ماه رمضان می‌گیرم، بلکه اگر نداند ماه رمضان است، یافراموش نماید و روزه دیگری را نیت کند، روزه ماه رمضان حساب می‌شود.

 
مسئله شماره:۱۵۵۶

 
اگر بداند ماه رمضان است و عمدا نیت روزه غیر رمضان کند، آیت الله مکارم: در حالی که می‌داند در ماه رمضان روزه غیر ماه رمضان صحیح نیست، روزه او باطل است، یعنی نه از رمضان حساب می‌شود و نه از غیر آن. نه روزه رمضان حساب می‌شود و نه روزه‌ای که قصد کرده است.

مسئله شماره:۱۵۵۷

 
اگر مثلا به نیت روز اول ماه روزه بگیرد، بعد بفهمد دوم یا سوم بوده، روزه او صحیح است.

 
مسئله شماره:۱۵۵۸

 
اگر پیش از اذان صبح نیت کند و بیهوش شود و در بین روز به هوش آید، بنابر احتیاط واجب باید روزه آن روز را تمام نماید آیت الله مکارم: و قضای آن را نیز بجا آورد؛ و اگر تمام نکرد، قضای آن را بجا آورد.

 
مسئله شماره:۱۵۵۹

 
اگر پیش از اذان صبح نیت کند و مست شود و در بین روز بهوش آید، احتیاط واجب آن است که روزه آن روز را تمام کند و قضای آن را هم بجا آورد.

 
مسئله شماره:۱۵۶۰

 
اگر پیش از اذان صبح نیت کند و بخوابد و بعد از مغرب بیدار شود، روزه اش صحیح است. آیت الله مکارم: نظر آیةالله مکارم شیرازی طبق تعلیقه ایشان بر عروةالوثقی بررسی شده ومانند متن می‌باشد.

 
مسئله شماره:۱۵۶۱

 
اگر نداند یا فراموش کند که ماه رمضان است و پیش از ظهر ملتفت شود، چنانچه کاری که روزه را باطل می‌کند انجام نداده باشد، آیت الله مکارم: باید فورا نیت کند، و روزه او صحیح است و اگر کاری که ... توضیح:نظر آیةالله مکارم شیرازی با توجه به تعلیقه ایشان بر عروةالوثقی نوشته شده است. باید نیت کند وروزه او صحیح است و اگر کاری که روزه را باطل می‌کند انجام داده باشد، یا بعداز ظهر ملتفت شود که ماه رمضان است، روزه او باطل می‌باشد، ولی باید تا مغرب کاری که روزه را باطل می‌کند انجام ندهد و بعد از رمضان هم روزه آن روز را قضانماید.

 
مسئله شماره:۱۵۶۲

 
اگر بچه پیش از اذان صبح ماه رمضان بالغ شود، باید روزه بگیرد، آیت الله مکارم: و اگر بعد از اذان بالغ شود و کاری که روزه را باطل می‌کند انجام نداده باشد، احتیاط واجب آن است که روزه بگیرد و بعد هم قضا کند. واگر بعد از اذان بالغ شود، روزه آن روز بر او واجب نیست.

 
مسئله شماره:۱۵۶۳

 
کسی که برای به جا آوردن روزه میتی اجیر شده اگر روزه مستحبی بگیرداشکال ندارد، ولی کسی که روزه قضا یا روزه واجب دیگری دارد، نمی‌تواند روزه مستحبی بگیرد؛ و چنانچه فراموش کند و روزه مستحب بگیرد، در صورتی که پیش از ظهر یادش بیاید، روزه مستحبی او به هم می‌خورد و می‌تواند نیت خود را به روزه واجب برگرداند؛ و اگر بعد از ظهر ملتفت شود، روزه او باطل است، آیت الله مکارم: پایان مسأله در رساله آیةالله مکارم شیرازی؛ و اگر بعداز مغرب یادش بیاید، روزه اش صحیح است، اگر چه بی اشکال نیست.

 
مسئله شماره:۱۵۶۴

 
اگر غیر از روزه ماه رمضان، روزه معین دیگری بر انسان واجب باشد، مثلانذر کرده باشد که روز معینی را روزه بگیرد، چنانچه عمدا تا اذان صبح نیت نکند، روزه اش باطل است، و اگر نداند که روزه آن روز بر او واجب است، یا فراموش کند و پیش از ظهر یادش بیاید، چنانچه کاری که روزه را باطل می‌کند انجام نداده باشد، روزه او صحیح و گرنه باطل می‌باشد.

 
مسئله شماره:۱۵۶۵

 
اگر برای روزه واجب غیر معینی مثل روزه کفاره، عمدا تا نزدیک ظهر نیت نکند، اشکال ندارد. بلکه اگر پیش از نیت تصمیم داشته باشد که روزه نگیرد، یاتردید داشته باشد که بگیرد یا نه، چنانچه کاری که روزه را باطل می‌کند انجام نداده باشد، و پیش از ظهر نیت کند، روزه او صحیح است. آیت الله مکارم: نظر آیةالله مکارم شیرازی با توجه به تعلیقه ایشان بر عروةالوثقی بررسی شده است و مانند متن می‌باشد.

 
مسئله شماره:۱۵۶۶

 
اگر در ماه رمضان پیش از ظهر کافر مسلمان شود و از اذان صبح تا آن وقت کاری که روزه را باطل می‌کند انجام نداده باشد، آیت الله مکارم: بنابر احتیاط واجب روزه بگیرد و قضا هم ندارد. نمی‌تواند روزه بگیرد و قضا هم ندارد.

 
مسئله شماره:۱۵۶۷

 
اگر مریض پیش از ظهر ماه رمضان خوب شود و از اذان صبح تا آن وقت کاری که روزه را باطل می‌کند انجام نداده باشد، باید نیت روزه کند و آن روز راروزه بگیرد، و چنانچه بعد از ظهر خوب شود، روزه آن روزه بر او واجب نیست.

 
مسئله شماره:۱۵۶۸

 
روزی را که انسان شک دارد آخر شعبان است یا اول رمضان واجب نیست روزه بگیرد، و اگر بخواهد روزه بگیرد می‌تواند نیت روزه رمضان کند، ولی اگرنیت روزه قضا و مانند آن بنماید و چنانچه بعد معلوم شود رمضان بوده، از رمضان حساب می‌شود.

 
مسئله شماره:۱۵۶۹

 
اگر روزی را که شک دارد آخر شعبان است یا اول رمضان، به نیت روزه قضایا روزه مستحبی و مانند آن روزه بگیرد، و در بین روز بفهمد که ماه رمضان است آیت الله مکارم: باید فورا نیت خود را به نیت ماه رمضان برگرداند. باید نیت روزه رمضان کند.

 
مسئله شماره:۱۵۷۰

 
اگر در روزه واجب معینی مثل روزه رمضان آیت الله مکارم: مردد شود که روزه خود را باطل کند یا نه، یا قصد کند که روزه را باطل کند، روزه اش باطل می‌شود، اگر چه از قصدی که کرده توبه نماید و کاری هم که روزه را باطل می‌کند انجام ندهد. از نیت روزه گرفتن برگردد، آیت الله مکارم: یا مرددد شود که روزه بگیرد یا نه، روزه اش باطل می‌شود. همچنین اگرنیت کند چیزی که روزه را باطل می‌کند به جا آورد، مثلا تصمیم بر خوردن غذا بگیرد، روزه اش باطل می‌شود، هر چند اصلا غذا هم نخورد، مگر این که در آن حال توجه نداشته باشد که فلان عمل روزه را باطل می‌کند. روزه اش باطل است، ولی چنانچه نیت کند که چیزی را که روزه را باطل می‌کندبجا آورد در صورتی که آن را انجام ندهد، روزه اش باطل نمی‌شود.

 
مسئله شماره:۱۵۶۹

 
اگر روزی را که شک دارد آخر شعبان است یا اول رمضان، به نیت روزه قضایا روزه مستحبی و مانند آن روزه بگیرد، و در بین روز بفهمد که ماه رمضان است آیت الله مکارم: باید فورا نیت خود را به نیت ماه رمضان برگرداند. باید نیت روزه رمضان کند.

 
مسئله شماره:۱۵۷۰

 
اگر در روزه واجب معینی مثل روزه رمضان آیت الله مکارم: مردد شود که روزه خود را باطل کند یا نه، یا قصد کند که روزه را باطل کند، روزه اش باطل می‌شود، اگر چه از قصدی که کرده توبه نماید و کاری هم که روزه را باطل می‌کند انجام ندهد. از نیت روزه گرفتن برگردد، آیت الله مکارم: یا مرددد شود که روزه بگیرد یا نه، روزه اش باطل می‌شود. همچنین اگرنیت کند چیزی که روزه را باطل می‌کند به جا آورد، مثلا تصمیم بر خوردن غذا بگیرد، روزه اش باطل می‌شود، هر چند اصلا غذا هم نخورد، مگر این که در آن حال توجه نداشته باشد که فلان عمل روزه را باطل می‌کند. روزه اش باطل است، ولی چنانچه نیت کند که چیزی را که روزه را باطل می‌کندبجا آورد در صورتی که آن را انجام ندهد، روزه اش باطل نمی‌شود.

 
مسئله شماره:۱۵۷۱

 
در روزه مستحب و روزه واجبی که وقت آن معین نیست مثل روزه کفاره، اگرقصد کند کاری که روزه را باطل می‌کند انجام دهد، یا مردد شود که به جا آورد یا نه، چنانچه به جا نیاورد و پیش از ظهر دوباره نیت روزه کند، روزه او صحیح است.

Share/Save/Bookmark
مرجع :تسنیم