جلسه 4
عاشقانه ای برای خدا
درجلسه گذشته استقامت دربرابرسختی هاکه یکی دیگرازآثارنمازبود، به آن اشاره شدو سوالی دراین موردمطرح شدکه باتوجه به آیه ی "ای کسانیکه ایمان آورده ایدازصبرونمازکمک بگیرید" چگونه نمازمی تواندقدرت آفرینی کند؟ درپاسخ بایدگفت زمانی نمازمی تواندانسان راقدرتمندکندکه اورااززندگی دنیایی جداکرده وبه حیات ابدی نزدیک کندحضرات معصومین علیهم السلام دردعاازخداوندمی خواهندکه نسبت به دنیاحالت "تجافی" داشته باشند
پنجشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۴۹
کد مطلب : 147229
عاشقانه ای برای خدا

 

درجلسه گذشته استقامت دربرابرسختی هاکه یکی دیگرازآثارنمازبود، به آن اشاره شدو سوالی دراین موردمطرح شدکه باتوجه به آیه ی "ای کسانیکه ایمان آورده ایدازصبرونمازکمک بگیرید" چگونه نمازمی تواندقدرت آفرینی کند؟

درپاسخ بایدگفت زمانی نمازمی تواندانسان راقدرتمندکندکه اورااززندگی دنیایی جداکرده وبه حیات ابدی نزدیک کندحضرات معصومین علیهم السلام دردعاازخداوندمی خواهندکه نسبت به دنیاحالت "تجافی" داشته باشندتجافی درلغت یعنی نیم خیزشدن ،آمادگی بلندشدن ودراصلاح یعنی عدم دلبستگی به دنیا 

حالت انسان نسبت به دنیابه گونه ای باشدکه به آن دلبستگی نداشته وهرلحظه آمادگی هجرت به عالم آخرت راداشته باشد

تجافی محصول توجه به خانه ی آخرت است همانطورکه امام میفرمایدخدایاروزی من کن عدم دلبستگی به خانه ی فریب راباتوجه به دارالخلود

عدم دلبستگی به دنیابا معرفت حاصل  میشودشناخت جایگاه دنیاوقدرواندازه ی آن، ونسبت آن به آخرت ،که گفته حضرت علی (ع)دراین باب بسیارراهگشاست ایشان برای فهم بیشترماازبزرگی آخرت می فرما یندنسبت دنیابه آخرت مثل نسبت رحم مادر است به دنیااین یک نسبت بسیاردقیق وکارشناسانه است

باتوجه به این نسبت می توان  بسیاری ازسوالات درمورداندازه ی عالم آخرت،نعمتها،امکانات،پیچیدگیهاو....پاسخ داد

فضایی که جنین دررحم داردبافضای دنیا،همچنین دیدنیها،خوردنیها،لذتها،امکانات وپیچیدگیهای رحم نسبت به دنیااصلاقابل مقایسه نیست دنیامیلیاردهابرابربزرگتر،پیچیده تر،وزیباترازعالم محدودرحمی ست انواع نعمتهایی که دردنیاوجودداردهیچکدام دررحم موجودنیست

دررحم جنین تنهاازیک نوع غذاآن هم خون مادرتغذیه می کنددرحالیکه دردنیاصدهامزه،هزاران نوع خوردنی باطعمهای متفاوت وگاه باچندین مزه ی متضاددرهم آمیخته شده است ترکیب بندی رنگهادردنیابی نظیراست حیواناتی هستندکه ازترکیب چندرنگ زیباآفریده

شده اندانواع خوردنیها،نوشیدنیها،مناظردیدنی چه دردریاوچه درکوه وبیابان وخشکی ،پیچیدگیهای عالم دنیانسبت به رحم تاحدی ست که رحم نقطه ای دربرابرعظمت دنیاست

برای دریافتن بزرگی آخرت ازهمین نسبت می توان استفاده کرد امکاناتی که درآخرت وجودداردنسبت به دنیابسیارپیچیده تر،زیباتر،جذابترومتنوعتراست برای همین خداونددنیارا"دنی"یعنی پست معرفی می کنددنیایی بااین همه جذابیت وقتی دربرابرزیباییهای آخرتی قراربگیردپست وکم ارزش جلوه می کند

به گفته ی صاحبان اهل بصیرت آخرت ده میلیاردبرابربزرگترازعالم دنیاست این نسبت اشتیاق انسان رابه عالم دیگرافزایش می دهدوسعی وتلاش برای کسب نعمتهای آخرتی راصدچندان می کند

هرچیزی دردنیاوصفش بزرگترازدیدنش است ودرآخرت همه چیزدیدنش بالاترازتوصیفش است  هرچه ازنعمتهای بهشتی درقرآن آمده،نهرها،عطرها،خوردنیها،لذتهاهمه وهمه دیدنش بالاترازتوصیفش است

درسوره ی محمد(ص)چهارنهرازنهرهای بهشتی رامعرفی می کند:عسل،شیر،آب وشراب

برای مثال اگرآب باهمین زلالی وشفافی رابه مقیاس آخرتی که ده میلیاردبرابردنیاست قراردادچه می شود؟ازنظرزلالی وشفافیت میلیاردهابرابرازآب موجوددنیایی زلالتروشفافتر،عقل ازدرک وفهم آن عاجزاست

 دربهشت نعمت دیگری وجودداردکه ازخودنعمت لذتش بیشتراست وآن "جاودانگی"ست اینکه بداندهرآنچه که دربهشت به اومی دهندهمیشگی ست وهرگزازاوگرفته نمیشود

نمازکه پیوندانسان باآخرت است دل رامتمرکزبه خانه ی حقیقی خودمی کندتامشکلات وسختی های دنیاراکوچک وگذرادانسته وبرآن صبرواستقامت کند

ملیحه هوشجان

 


Share/Save/Bookmark